HOME | NIEUWS | CONTACT | LINKS  
 logo acdvn

Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

logo acdvn     
Willon Webdesign   © ACDVN 2015
     
BESTUUR ACD

GEZONDHEID

AGENDA

DOWNLOADS

Raad van Beheer

Facebook

Huishoudelijk Reglement Australian Cattle Dog Vereniging Nederland

Opgericht op 14 maart 1994 en toegetreden als lid van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland op 27 mei 2000.

Artikel 1.

Zij, die lid zijn van de vereniging dienen zich te houden aan de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Fokreglement van deze vereniging.

Artikel 2.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen zaken in de vergadering regelt . Tevens zorgt hij voor handhaving der statuten en van het Huishoudelijk Reglement . Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen of het woord te ontnemen.

Artikel 3.

De secretaris voert de correspondentie der vereniging waarvan hij kopie houdt. Hij houdt de notulen der vergaderingen bij welke hij met de voorzitter na goedkeuring ondertekent . Hij houdt tijdens de ledenvergaderingen een presentielijst der aanwezige leden op deze vergaderingen bij . Ieder der aanwezige leden op deze vergaderingen is verplicht deze te tekenen. Jaarlijks stelt hij een verslag samen betreffende de activiteiten der vereniging, dat na goedkeuring door het bestuur, in de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde zal worden gesteld.

Artikel 4.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties. Voor het doen van uitgaven en verbintenissen, die een bedrag van Ä200,00 te boven gaan behoeft de penningmeester de goedkeuring van het dagelijks bestuur. Hij is belast met de invordering der contributies en donaties. De penningmeester dient op behoorlijke wijze een kas/ bank/ giroadministratie bij te houden. Hij doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. Tevens maakt hij een begroting voor het komende boekjaar. De goedkeuring van de kascommissie wordt door de algemene jaarvergadering beschouwd als decharge van de penningmeester voor diens beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 5.

Bestuursleden en andere functionarissen zijn verplicht bij het beŽindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingsstukken binnen maximaal drie weken aan het bestuur af te dragen.

Artikel 6.

Het bestuur is gehouden bij niet -aanneming van een lid de redenen hiervan op te geven.

Artikel 7.

Zij, die wensen op te houden lid der vereniging te zijn, moeten dit uiterlijk vier weken voor het eindigen van het lopende kalenderjaar aan de secretaris kenbaar maken.

Artikel 8.

Zij, die na 1 juli lid worden betalen voor het lopende kalenderjaar de helft der jaarlijkse contributie.

Artikel 9.

Het bestuur heeft het recht een lid na officiŽle aanmaning, dat is door toezending van een aangetekende brief, de algemene vergadering wegens wanbetaling tot royement voor te dragen. Een aldus geroyeerd lid kan dan eerst dan weer als lid der vereniging worden toegelaten, wanneer hij of zij de achterstallige bedragen heeft aangezuiverd en de incassokosten heeft voldaan en de door het bestuur vastgestelde ballotageprocedure is gevolgd.

Artikel 10.

De bestuursvergaderingen worden gehouden op de plaats en de tijd die door de voorzitter in overleg met het bestuur is bepaald; de ledenvergadering als door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 11.

Elk lid of erelid heeft het recht staande de vergadering voorstellen of moties in te dienen. Voorstellen worden na toelichting van de voorstellen op de agenda der volgende ledenvergadering geplaatst mits de vergadering zich daar voor verklaart. Op voorstellen die niet op de agenda staan kunnen geen beslissingen worden genomen, tenzij het bestuur anders besluit .

Artikel 12.

Ieder gewoon lid, of erelid, heeft het recht van introductie voor vergaderingen en bijeenkomsten na goedkeuring door de voorzitter. Dit geldt niet voor de Jaarvergaderingen. Dezelfde persoon mag evenwel niet meer als eenmaal per j aar worden geÔntroduceerd. Hij die van dit recht gebruik maakt , is verplicht met de introducť mede te tekenen in het introductieboek en neemt van de introducť alle verplichtingen op zich als gelden deze hemzelf.

Artikel 13.

Een algemene vergadering kan in spoedeisende gevallen door het bestuur op korte termijn worden belegd.

Artikel 14.

Alle uitgaande stukken van de vereniging of van het bestuur worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon getekend voor zover dit niet anders bij de wet of verordening wordt vereist.

Artikel 15.

Over mensen en zaken wordt naar keuze van de vergadering schriftelijk dan wel mondeling gestemd. In geval van een bestuursverkiezing waarbij geen tegenkandidaat gesteld is, wordt deze bij acclamatie gekozen.

Artikel 16.

Alle besluiten eisen een volstrekte meerderheid van stemmen, zijnde de helft der geldig uitgebrachte stemmen plus 1, mits bij statuten en reglement niet anders is bepaald.

Artikel 17.

Zij, die lid zijn van de vereniging zullen geen pups fokken, noch pups dan wel oudere ACD's / AK's, verkopen of onder zich houden voor dierenwinkels of commerciŽle dierenhandelaren.

Artikel 18.

Zij, die lid zijn van de rasvereniging en eigenaar van een Australian Cattle Dog zullen zich altijd op een wijze gedragen die hem, zijn Australian Cattle Dog en de (ras)hondensport eer aan doet, ongeacht de locatie of omstandigheden.

Artikel 19.

Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene vergadering met minstens twee/derde deel der geldig uitgebrachte stemmen. De goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland op deze wijziging is vereist.

Artikel 20.

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing hiervan beslist in spoedeisende gevallen het bestuur in andere gevallen de algemene vergadering.